Nabídka služeb BOZP, PO a školení

Služby BOZP

Výsledkem analýzy rizik je zpracování předepsané dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik.

Na analýzu rizik, resp. dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik přímo navazuje seznam (vnitřní předpis) pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků včetně ochranných nápojů.

Každá vykonávaná práce se zařazuje do jedné ze čtyř kategorií (od nejméně rizikové až po značně rizikovou). Zajistíme zpracování návrhu kategorizace prací a zpracování příslušné dokumentace. Kategorizace prací je jedním z hlavních bodů v ochraně zdraví zaměstnanců a spadá do oblasti hygieny práce.

Každý zaměstnanec musí být při nástupu do práce seznámen (vyškolen) o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Zajistíme zpracování dokumentace školení zaměstnanců, skládající se z osnov školení a prezenčních listin.

Konkrétně nabízíme školení v rámci BOZP pro:

 • vedoucí zaměstnance,
 • řadové zaměstnance,
 • řidiče – „referenty“.

Ostatní „profesní školení“ jako například obsluhu tlakových nádob stabilních, školení obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem, vazačů – jeřábníků atd. jsme schopni zajistit dle vzájemné domluvy.

Jedná se o pravidelnou kontrolu pracovišť, při které se kontroluje například aktuálnost školení zaměstnanců, aktuálnost dokumentace BOZP a technických stav pracovních prostředků (kontrolují se doklady a záznamy o revizích a kontrolách zařízení) atd.

Doklad ani způsob, jakým má být prověrka BOZP provedena, není stanoven. Závisí na vzájemné dohodě. Nejčastěji po prověrce zpracováváme „protokol o prověrce BOZP“, ve kterém uvádíme a hodnotíme konkrétní oblasti.

Prověrka BOZP se vykovává na všech pracovištích společnosti, a to minimálně 1x ročně. Rozsah a větší četnost prověrek nebo dalších kontrol pracovišť závisí na vzájemné domluvě.

Další provozní dokumentace je velmi různorodá. Odvíjí se vždy od konkrétních podmínek na pracovištích. Nejčastějším pojmem používaný pro další povinnou a provozní dokumentaci je místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) nacházející své uplatnění zejména v oblasti BOZP. MPBP je nedílnou součástí školení zaměstnanců.

Jsem pro Vás schopni zajistit další služby v oblasti BOZP, a to zejména:

 • činnost koordinátora BOZP na staveništi,
 • školení 1. pomoci,
 • vylepení bezpečnostních značek na pracovištích (dle vzájemné domluvy),
 • asistence při zpracování zápisu o pracovním úrazu, včetně spolupráce při vyplnění formuláře o úrazu ve smyslu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,
 • zastupování při kontrolách složek státní správy (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice).

Služby požární ochrany

Každá provozovaná činnost musí být začleněna do jedné ze tří kategorií dle požární bezpečnosti, resp. nebezpečnosti. Podle míry požárního nebezpečí se odvíjí další podmínky požární ochrany. Od příslušné kategorie se odvíjí i četnost prohlídek na pracovištích.

Na základě začlenění navazují další kroky v PO. Dle požárního nebezpečí se zpracovává náležitá dokumentace, jako např.:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řády,
 • požární poplachové směrnice,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • a další dokumentace stanovená v § 27, Vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o PO. Dále zajistit odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany, pokud jsou na jejich pracovištích určeny.

Konkrétně nabízíme školení pro:

 • vedoucí zaměstnance,
 • řadové zaměstnance,
 • preventivní požární hlídky,
 • preventisty PO,
 • ohlašovny požáru.

Jedná se o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V rámci prohlídek se zjišťuje aktuální stav zabezpečení PO, způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy.

Lhůty prohlídek jsou stanoveny dle začlenění do kategorie daného požárního nebezpečí, a to:

 • 1x za 3 měsíce u činností začleněných do kategorie vysokého požárního nebezpečí,
 • 1x za 6 měsíců u činností začleněných do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí,
 • 1x za 12 měsíců u činností začleněných do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Rozsah a větší četnost prohlídek nebo dalších kontrol pracovišť závisí na vzájemné domluvě.

Mezi povinnou dokumentaci PO patří často dokumentace zdolávání požáru, požárně evakuační plán a posouzení požárního nebezpečí.

Tato dokumentace se zpracovává pro vybrané („rizikové“) činnosti a klade určité požadavky na textovou a grafickou úpravu.

V rámci naší činnosti běžně zpracováváme dokumentaci zdolávání požáru v rozsahu operativní karty nebo operativního plánu a požárně evakuační plány.

Komplexnost a kvalitní zpracování uvedené dokumentace je samozřejmostí, stejně jako rozhodnutí o schválení dokumentace ze strany HZS, které je standardní součástí služeb. Máme zkušenosti jak s menšími objekty, tak i rozsáhlejšími výrobními areály (viz reference).

Jsem pro Vás schopni zajistit další služby v oblasti PO, a to zejména:

 • stanovení počtu a druhů přenosných hasicích přístrojů („PHP“) a jejich dodání na pracoviště,
 • kontroly provozuschopnosti vybraných požárně bezpečnostních zařízení (dle vzájemné domluvy),
 • požárně bezpečnostní řešení stavby, které je nedílnou součást stavební dokumentace,
 • vylepení bezpečnostních značek na pracovištích (dle vzájemné domluvy),
 • zajištění požární bezpečnosti při akci, které se účastní větší počet osob – zpracování PO zprávy a žádosti o zajištění požární asistence,
 • zastupování při kontrolách složek státní správy (Státní požární dozor).

Školení BOZP a PO

Školení provádíme jak v rámci komplexních služeb, ale i formou jednorázových zakázek. V této oblasti zajišťujeme tyto služby:

Školení BOZP a PO

 • školení zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
 • vstupní školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • školení vedoucích zaměstnanců z oblasti PO
 • školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP
 • odborná příprava preventisty požární ochrany
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek

Odborná školení

 • školení zaměstnanců používající automobil k výkonu práce (řidiči – „referenti“)

Školení obsahuje:

 • zpracování osnovy školení
 • proškolení Vašich zaměstnanců odborně způsobilou osobou
 • protokol o proškolení / osvědčení
 • ústní přezkoušení / písemný test

Nabízíme také externí zajištění dalších odborných školení, jako například školení první pomoci, školení obsluh tlakových nádob, obsluh vysokozdvižných manipulačních vozíků, vazačů / jeřábníků atd.

Na vaše přání vystavíme i osvědčení, karty o proškolení aj.
Rozsah školení je vždy zpracován a upraven, tak aby byl v souladu s místními podmínkami klienta.